Skip to Main Content

YouTube Instructions

English

To watch the videos with closed captions:

 • Press the play button
 • Click on “cc” at the bottom of the player to turn on closed captions

To watch the videos with subtitles in your preferred language:

 • Press the play button
 • Click on “cc” at the bottom of the player to turn on closed captions
 • Click on “Settings”
 • Click on “Subtitles/CC  English (auto-generated)”
 • Click on “Auto translate”
 • Select your preferred language. You can use the scroll bar on the right-hand side to scroll through the options.

Spanish

Para ver los videos con subtítulos:

 • Pulse el botón de reproducción
 • Haga clic en "cc" en la parte inferior del reproductor para activar los subtítulos

Para ver los videos con subtítulos en su idioma preferido:

 • Pulse el botón de reproducción
 • Haga clic en "cc" en la parte inferior del reproductor para activar los subtítulos
 • Haga clic en "Configuración"
 • Haga clic en "Subtítulos/CC Inglés (generado automáticamente)"
 • Haga clic en "Traducir automáticamente"
 • Seleccione su idioma preferido. Puede usar la barra de desplazamiento en el lado derecho para desplazarse por las opciones.

Vietnamese

Để xem video có phụ đề chi tiết:

 • Nhấn nút phát
 • Nhấp vào “cc” ở cuối trình phát để bật phụ đề chi tiết

Để xem video có phụ đề bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn:

 • Nhấn nút phát
 • Nhấp vào “cc” ở cuối trình phát để bật phụ đề chi tiết
 • Nhấp vào “Cài đặt”
 • Nhấp vào “Phụ đề / CC English (được tạo tự động)”
 • Nhấp vào “Dịch tự động”
 • Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng thanh cuộn ở phía bên tay phải để cuộn qua các tùy chọn.